3.0 Tarjoamme vakaan ja turvallisen työpaikan, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen

Henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara. Ammattitaitoiset osaajamme tekevät toimintamme tarkoituksen todeksi: he luovat tiloja, joissa on hyvä olla ja tekevät näin maailmasta toimivan. Arvostamme erilaisuutta ja monimuotoisuutta, huolehdimme ammattilaistemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä kannustamme jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Koulutus- ja valmennusohjelmien avulla tuemme henkilöstömme urapolkuja. Vuonna 2021 jatkoimme erilaisia koulutusohjelmia, vaikka pandemian johdosta valtaosa koulutuksista toteutettiin virtuaalisina.

3.1 Luotettava ja turvallinen työpaikka

ISS:n kilpailukyky syntyy osaavien työntekijöiden ammattitaidosta ja hyvinvoinnista.

ISS panostaa voimakkaasti toimintansa vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan lakeja ja asetuksia sekä omalle toiminnalleen asettamia vastuullisuuskriteerejä. Työntekijöidemme henkilökorttiin on liitetty veronumero osoituksena työnantajavelvoitteiden vastuullisesta hoitamisesta ja harmaan talouden torjumisesta. ISS:n kilpailukyky syntyy osaavien työntekijöiden ammattitaidosta ja hyvinvoinnista. Vastuullisuus on siten keskeistä myös työsuhdeasioissamme. Henkilöstön terveys, turvallisuus ja työkyky ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kuuntelemme henkilöstöämme ja kohtelemme heitä yksilöinä avoimesti ja kunnioittavasti.

Arvostamme erilaisuutta ja monimuotoisuutta. ISS:n 7 756 työntekijää edustavat 93:a eri kansallisuutta, ja iältään he ovat 16–75-vuotiaita. ISS edistää toiminnassaan tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö heijastaa yhtiön arvoja, joita ovat yhtenäisyys, rehellisyys, yrittäjyys, vastuullisuus ja laatu. Syrjintä on ISS:llä ehdottomasti kielletty, ja sitä pyritään torjumaan kaikilla osa-alueilla.

3.1.1 Henkilöstö lukuina 2021

Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan

Henkilöstön ikäjakauma

Työsuhteiden kesto

Määräaikaiset ja vakituiset työntekijät

Osa- ja kokoaikaiset työntekijät

Toimihenkilöt ja työntekijät

Henkilöstön määrä palveluittain

Henkilöstön määrä alueittain


3.2 Työhönoton periaatteet

Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle työntekijälle hänen elämäntilanteeseensa sopiva työsuhde.

Rekrytoidessamme uusia työntekijöitä kohtelemme kaikkia hakijoita tasavertaisesti ja valitsemme tehtävään parhaiten soveltuvan hakijan tehtävälle asetettuihin kriteereihin peilaten. Kohtelemme hakijoitamme tasa-arvoisesti ja arvostamme monimuotoista työyhteisöä, sillä yhteiskunta tarvitsee jokaisen työpanosta.

Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle työntekijälle hänen elämäntilanteeseensa sopiva työsuhde. Tarjoamme väyliä työelämään vastavalmistuneille, kokeneille ammattilaisille, vailla ammatillista koulutusta oleville nuorille, pitkään työtä vailla olleille aikuisille, alan vaihtajille, osatyökykyisille, maahanmuuttajataustaisille sekä oppisopimusopiskelijoille ja harjoittelijoille.

Haluamme luoda jokaiselle työnhakijalle hyvän hakijakokemuksen. Annamme kaikille hakijoille palautteen hakemuksen saapumisesta ja rekrytointipäätöksistä. Lisäksi huolehdimme, että hakeminen ISS:lle on aina luottamuksellista ja ettei hakemustietoja luovuteta eteenpäin ilman hakijan lupaa.


3.3 Henkilöstön hyvinvointi

Henkilöstömme terveys, turvallisuus ja työkyky ovat ensiarvoisen tärkeä osa strategiaamme.

ISS on palveluntuottaja, jonka kilpailukyky rakentuu osaavien työntekijöiden tiedoista, taidoista, motivaatiosta ja kokonaisvaltaisesta työhyvinvoinnista. Henkilöstömme terveys, turvallisuus ja työkyky ovat ensiarvoisen tärkeä osa strategiaamme.

Terveys-, turvallisuus- ja työkykyjohtamisemme perustuvat vahvaan esimiestyöhön sekä ennakointiin, seurantaan ja reagointiin. Olennaista on tiivis yhteistyö ja yhteisesti sovitut toimintamallit muun muassa työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Tästä muodostuu vahva ja saumaton työkykyketju.

Noudatamme ISS-konsernin terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatujohtamisjärjestelmää (HSEQ Management System) sekä ISS Palveluiden toimintajärjestelmää. Toimintaohjeissamme on kuvattu terveys- ja turvallisuusasioiden hallinta ja kehittäminen ISO 45001 -standardin mukaisesti.

3.3.1 Työterveyshuolto

Pitkä ja luottamuksellinen kumppanuus työterveyshuollon kanssa mahdollistaa rakentavan ja kehittävän yhteistyön.

Ennakoiva ja reagoiva työkykypolku on välittävää ja vastuullista esimiestoimintaa työhyvinvoinnin johtamisessa. Varhainen tuki, yhteistyö sekä toimenpiteet vakuutusyhtiön, Kelan ja työterveyshuollon kesken mahdollistavat oikea-aikaiset ja yksilölliset työhyvinvoinnin toimenpiteet henkilöstölle koko työuran aikana.

ISS ja työterveyshuolto ovat kehittäneet prosesseja aktiivisesti, ja yhteistyön painopisteet ovat siirtyneet entistä enemmän ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Digitaalisten ratkaisujen kehittyminen on antanut uusia mahdollisuuksia työterveyshuollon palveluiden toteuttamiselle ja sujuvoittanut prosesseja. ISS:n henkilöstöstä yli 75 prosenttia käyttää digiklinikkaratkaisuja. OmaMehiläisen palvelukokonaisuus on kehittynyt vuoden 2021 aikana palvelemaan entistä paremmin ISS:n strategian mukaisia työhyvinvointikokonaisuuksia.

Yhteiskunnassa jatkuneesta pandemiasta huolimatta ja sen aikana työterveyshuoltoyhteistyö on toiminut saumattomasti. Yhdessä rakennetut prosessit, luottamus yhteistyöhön ja joustavasti poikkeustilanteessa käyttöönotetut työkalut varmistivat onnistuneen lopputuloksen liiketoiminnan ja työterveyshuollon kesken.

Vuonna 2021 jatkettiin ja vakiinnutettiin edelleen tilapäisten työjärjestelyiden hyödyntämistä koko ISS:llä. Työterveyshuolto suositteli tilapäisiä työjärjestelyjä noin 900 kertaa sairauspoissaolojen sijaan. Tilapäiset työjärjestelyt ovat kaikkien etu silloin, kun sairaus, vika tai vamma ei estä kokonaan työn tekemistä.

3.3.2 Työhyvinvointi ISS:llä

Poikkeusaika on tuonut entistä tärkeämmäksi huolehtia jaksamiseen, hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja henkiseen selviytymiseen liittyvistä asioista.

Työhyvinvoinnin tavoitteina on ennakoida ja tunnistaa henkilöstöömme kohdistuvia työkyky- ja työturvallisuusriskejä, lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja pidentää työuria. Lisäksi tavoitteena on tuoda iloa, yhteisöllisyyttä ja hyviä toimintatapoja arkityöhön, alentaa työkyvyttömyydestä aiheutuneita kustannuksia, lisätä tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä tuottaa hyvää palvelua asiakkaillemme.

Vuonna 2021 käyttöönotettiin ISS Palvelun oma toimintajärjestelmä työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen apuvälineeksi. ISS Polku -järjestelmä rakennettiin ISS:n IT-yksikön, Solitan ja työhyvinvointitiimin yhteistyönä.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat edelleen eniten työkyvyttömyyttä ISS:llä. Vuodesta 2019 aloitettu TULE-hanke jalostui vuonna 2021 pysyväksi yhteistyömalliksi työterveyshuollon ja ISS:n välille. Panostus tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn sekä prosessin tarkastelu uudesta näkökulmasta ovat osoittautuneet oikeiksi toimenpiteiksi kaikilla seuratuilla mittareilla. Vuonna 2021 tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuneita poissaoloja ja oli 7 563 päivää vähemmän kuin vuonna 2020.

Mielen hyvinvointi

Vuonna 2021 otimme käyttöön ISS Mielikuntoon -toimintamallin. Koronavuosi toi entistä tärkeämmäksi huolehtia ihmisten jaksamiseen, oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja henkiseen selviytymiseen liittyvistä asioista. Näillä toimenpiteillä halusimme varmistaa sekä tukea henkilöstömme selviytymistä ja jaksamista poikkeuksellisena vuotena ja tulevaisuudessa.

ISS:lle myönnettiin vuonna 2021 Suomen Mielenterveys ry:n Hyvän mielen työpaikka -merkki. Kriteereinä merkille oli muun muassa, kuinka ISS työyhteisönä johtaa suunnitelmallisesti mielenterveyden edistämistä, vahvistaa mielenterveyden voimavaroja ja puuttuu epäkohtiin.

Muu työhyvinvoinnin tukeminen

ISS:llä toteutettiin useita yksittäisiä työhyvinvointia tukevia interventioita, muun muassa Senaatti- asiakkuudessa esimiesten työhyvinvointisparraus, Oman työhyvinvoinnin sankari -valmennus sekä webinaareja, joiden aiheina olivat uupuneen ja masentuneen henkilön kohtaaminen, fyysinen ja psyykkinen palautuminen sekä etätyön ergonomia. Lisäksi julkaisimme kuukausittain eri viestintäkanavissa hyvinvointivinkin.

Sairauspoissaolot ja terveysprosentti

Sairauspoissaolojen seuranta kuuluu ISS:llä jokaisen liiketoiminnan johtoryhmän ja esimiehen perusesimiestyöhön. Jokainen esimies ymmärtää työkykyjohtamisen vaikutukset sairauspoissaoloihin ja henkilöstökustannuksiin, työhyvinvoinnin johtaminen on esimiehen päivittäistä perusjohtamistyötä.

Koronapandemiasta huolimatta poissaoloihin johtaneet sairastumiset eivät lisääntyneet; vuonna 2021 sairauspoissaoloprosenttimme oli 4,4. Terveysprosentti oli 46,7. Se tarkoittaa, että lähes puolella henkilöstöstämme ei ollut lainkaan sairauteen liittyviä poissaoloja vuonna 2021.

Sairauspoissaolot

Terveysprosentti


3.4 Työturvallisuus

Turvallisuus on ISS:n tapa tehdä työtä; turvallisuutta ei haluta nähdä vaihtuvana prioriteettina, vaan arvona.

Olemme asettaneet itsellemme riman korkealle työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyen Suunta 100 -vision muodossa. Numero 1 tarkoittaa tahtoa olla tunnistettu alan parhaana toimijana työturvallisuus- ja työterveysasioissa, 0 kuolemaan johtavaa työtapaturmaa ja toinen 0 sitä, että meillä ei satu vakavia onnettomuuksia tai tapaturmia.

Menestyksemme perusta rakentuu sille, että työntekijämme pääsevät terveinä kotiin joka päivä. Olemme sen vuoksi rakentaneet systemaattisesti työturvallisuuden johtamisjärjestelmää ja kulttuuria kymmenen vuoden ajan matkalla kohti visiotamme. Turvallisuus on ISS:n tapa tehdä työtä; turvallisuutta ei haluta nähdä vaihtuvana prioriteettina, vaan arvona.

Työturvallisuusjohtamisen selkärangan muodostavat ISS:n globaali HSEQ-johtamisjärjestelmä sekä kansainväliset laatustandardit. Työturvallisuuden ja -terveyden standardin globaalin uudistuksen myötä olimme ensimmäisten organisaatioiden joukossa, joille myönnettiin uusi ISO 45001 -sertifikaatti Suomessa. Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi puolestaan myönsi ISS Palveluille toiseksi ylimmän tasoluokituksen (II) merkkinä sitoutumisesta ja tuloksekkaasta työstä kohti nollan tapaturman tavoitetta.

Voimakas vipu turvallisuuskulttuurimme syventämisessä on ollut ylimmän johdon sitoutuminen. Sitoutuminen työturvallisuuteen näkyy konkreettisesti muun muassa siinä, että turvallisuus näkyy keskeisissä mittareissamme, kuukausittaiset henkilöstöinfot alkavat aina työturvallisuusasioilla, johtoryhmän kokoukset alkavat aina työturvallisuusasioilla, johtoryhmän jäsen osallistuu aina vakavien tapaturmien tutkintaan ja jokainen johtoryhmän jäsen on antanut henkilökohtaisen ja julkisen turvallisuuslupauksen.

Trendi näyttää oikeaa suuntaa

Tapaturmataajuus (LTIF, Lost Time Injury Frequency) on yksi turvallisuuskulttuurin tasoa osoittava mittari. Viime vuonna LTIF nousi tasolle 6,1. Laskemme tähän tunnuslukuun kaikki tapaturmat, jotka johtavat yhden päivän tai pidempään poissaoloon. Tässä lyhyen aikavälin negatiivisessa kehityksessä näkyy erityisesti haasteemme pysyä pystyssä, kun voimakkaat muutokset talven sääolosuhteissa nostivat liukastumistapaturmia. Pitkän aikavälin trendi näyttää kuitenkin oikeaa suuntaa, ja jatkamme systemaattista työtä turvallisuuskulttuurimme vahvistamiseksi.

Tapaturmataajuus (LTIF)

Riskinhallinta kehittämisen keskiössä

Jatkoimme riskienhallinnan prosessin ja työkalujen systemaattista kehittämistä viime vuonna. Kohderiskienarviointia varten rakensimme entistä laaja-alaisemman työkalun, jotta kaikki turvallisuutta tai terveyttä vaarantavat tekijät jäisivät haaviin ja tulisivat tunnistetuiksi. Esimiehiä varten laadimme uuden valmennuksen varmistaaksemme riittävän osaamisen kohderiskienarviointien toteuttamiseen.

Osaamisen ja pätevyyksien vahvistamista osana riskinhallintaa tuetaan myös uudistetun työturvallisuuskorttikoulutus-ohjelman avulla. Pandemian sulkiessa luokkahuonekoulutusten toteuttamisen mahdollisuuden ISS:llä ei jääty tuleen makaamaan, vaan kehitimme ISS Palveluiden tarpeisiin räätälöidyn, ketterästi ja monimuotoisesti moduuleina toteutettavan ohjelman yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

Aktivoimme entistä enemmän henkilöstön osallistamista vaarojen tunnistamiseen.

Kolmas esimerkki riskinhallinnan keinojen vahvistamisesta on toimintatapa työtehtävissä, joihin liittyy vakava vaara, esimerkiksi putoaminen. Olemme teroittaneet tällaisten töiden suunnittelu- ja lupakäytäntöä sekä riskinhallintaohjeita.

Kun työpaikan arjen todelliset asiantuntijat löytyvät kentältä, aktivoimme entistä enemmän henkilöstön osallistamista vaarojen tunnistamiseen. Tämä näkyy esimerkiksi kehityskeskustelun aiheissa sekä uudessa oman työtehtävän riskienarviointiprosessissa. Tämä oman työtehtävän riskinarviointi sekä monet muut ennakoivaa työturvallisuuskulttuuria tukevat toiminnallisuudet tuotiin koko henkilöstön käytettäväksi uudella mobiilistikin toimivalla SUUNTA-järjestelmällä.

Yhteinen sitoutuminen

Ennakoivat mittarit osoittavat koko henkilöstön vahvaa sitoutumista. Esimerkiksi turvallisuushavaintoja tehtiin keskimäärin yli neljä per henkilö, ja mikä arvokkainta, koko ajan kasvava määrä henkilöstöä kantaa kortensa kekoon turvallisuuden varmistamiseksi: viime vuonna 74,5 prosenttia henkilöstöstä teki havaintoja, kun vuotta aiemmin tämä luku oli 61,1 prosenttia.

Yksi valtti turvallisuuskulttuurin vahvuudessamme on erinomainen yhteistyö henkilöstön edustajien kanssa. Viime vuonna aloitimme uuden työsuojelun toimikauden, jolloin saimme uuden ryhmän vaaleilla valittuja työsuojeluvaltuutettuja ja työsuojeluasiamiehiä. Joukossa on sekä edelliseltä kaudelta jatkaneita että työsuojelutehtävässä kokonaan uusia henkilöitä. Ja voimme ylpeä kertoa, että koko joukolla on vahva tahto edistää työturvallisuutta ja -terveyttä ISS:llä. Ohessa ote kahden työsuojeluvaltuutettumme ajatuksista ja työtehtävistä.

Lähiesimiesten rooli on turvallisuusasioissakin onnistumisen kulmakivi.

Monessa asiassa, niin myös työturvallisuudessa, lähiesimiesten rooli on onnistumisen kulmakivi. Sen vuoksi pyrimme systemaattisesti tukemaan heitä tärkeässä roolissaan. Esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdytyksen tueksi on rakennettu vahva verkkokoulutusten kokonaisuus. Edellä mainittu SUUNTA-järjestelmä helpottaa ennakoivan työturvallisuustoimintojen hallintaa, esimerkiksi turvavarttien raportointia ja sovittujen toimenpiteiden toteutumisen seurantaa. Uuden järjestelmän käytön oppimisesta rohkaiseva signaali on turvavarttien lukumäärä, joka kasvoi 38 prosenttia viime vuonna.


3.5 Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittyminen vaikuttaa myönteisesti henkilöstömme työmotivaatioon ja työviihtyvyyteen sekä koko toimialan arvostukseen.

Henkilöstö on ISS:n tärkein voimavara. Arvostamme ISS:llä henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa ja osoitamme sen panostamalla systemaattisesti sekä ammattiteknisen että muun osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittyminen vaikuttaa myönteisesti henkilöstömme työmotivaatioon ja työviihtyvyyteen sekä koko toimialan arvostukseen ja vetovoimaan työmarkkinoilla.

ISS:n monipuolinen koulutustarjonta kattaa perusammatillisen osaamisen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen sekä esimiestyötä, johtamista ja asiantuntijatyötä kehittävää valmennusta.

Lisäksi tuemme ja kannustamme henkilöstöämme kehittymään muun muassa projektitoimeksiantojen, urakierron ja työssä oppimisen avulla. Tarjoamme tarvittaessa myös mahdollisuuden mentorointiin tai uravalmennukseen.

Koulutus- ja valmennusohjelmien avulla varmistamme henkilöstön osaamisen korkean tason, ISS:n strategian toteutumisen sekä asiakaslupausten lunastamisen jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Haluamme tarjota henkilöstöllemme paikan, jossa voi kasvaa. Tahtotilamme on luoda toimivia tiloja, joissa on hyvä olla. Siihen pääsemme vain pitkäjänteisellä kehitystyöllä ja kyvyllä mukautua muutoksiin unohtamatta jokaisen sitoutumista yhteisen tavoitteeseen.

Osaamisen kehittämisestä vastaa keskitetysti ISS:n People & Culture -tiimi yhdessä liiketoiminnan ja muiden tukiyksiköiden kanssa. Yhteistyö muiden ISS-maiden kanssa on jatkuvaa, ja esimerkiksi asiakkuuksien sekä johtamisen kehittämisen valmennusohjelmat suunnitellaan yhteistyössä usean ISS-maan kanssa. Näin varmistamme mahdollisimman laajan osaamisen hyödyntämisen eri maiden kesken sekä huolehdimme siitä, että parhaat käytännöt eri maiden välillä jalkautuvat jokaisen käyttöön.

Teemme myös merkittävää yhteistyötä eri koulutustoimijoiden kanssa: Metropolian kanssa toteutetusta ISS Insinööriohjelmasta valmistuivat ensimmäiset AMK-insinöörit keväällä 2021, ja ISS:n omaan tradenomiohjelmaan valittiin ensimmäiset opiskelijat marraskuussa 2021.

3.5.1 Perehdyttäminen ja työhön opastus

Perehdytyksessä on huomioitu työturvallisuuslain mukaiset vaatimukset sekä eri tehtävissä tarvittava erikoisosaaminen.

Haluamme tukea uuden työntekijän matkaa ISS:läiseksi. Oikeanlaisella tuella, koulutuksella ja huolellisella perehdyttämisellä varmistamme henkilöstöllemme hyvät eväät työn aloittamiseen. Perehdyttämisen sisällöstä ja menetelmistä vastaa People & Culture -tiimi, joka laatii valtakunnalliset perehdytysohjelmat ja seuraa niiden suorittamista. ISS-konsernissa on määritelty, millainen uuden esimiehen ja työntekijän perehdytys minimissään on. Perehdytyksessä on huomioitu työturvallisuuslain mukaiset vaatimukset sekä eri tehtävissä tarvittava erikoisosaaminen.

Esimies vastaa siitä, että uusi työntekijä perehdytetään sovitun prosessin mukaisesti. Esimies voi nimetä uudelle työntekijälle lisäksi työkummin auttamaan ja tukemaan työntekijää arjessa ja työhön opastamisessa. Vakituisten uusien henkilöiden lisäksi perehdytämme määräaikaiset työntekijät, harjoittelijat, tehtävästä toiseen vaihtavat, pitkiltä vapailta palaavat henkilöt sekä vuokratyöntekijät. Perehdytys koostuu yritykseen, työtehtävään, työturvallisuuteen, tuotettaviin palveluihin ja asiakkuuteen perehdyttämisestä. Dokumentoimme perehdytyksen ja seuraamme sen toteutumista yritys- ja liiketoimintayksikkötasoilla säännöllisesti.

Suomessa käytetään ISS:ssä globaalisti käytössä olevaa ISS MyLearning LMS -järjestelmää (Learning Management System). Sen avulla saamme koulutustarjonnan kaikkien ISS:läisten nähtäville, jolloin jokainen saa paremman käsityksen omista kouluttautumismahdollisuuksistaan. Myös ISS:n verkkokoulutukset ovat entistä paremmin kaikkien saatavilla. Myös perehdytyskurssimme ovat verkkokurssimuotoisia. Näin perehtyminen on ketterämpää, ja kaikki materiaali on saatavilla heti ensimmäisestä päivästä alkaen.

Lisäksi esimiesroolissa olevat saavat aiempaa helpommin ja selkeämmin näkyviin koko tiimin koulutustilanteen. Työprofiilien perusteella henkilöstön jäsenille voidaan valmiiksi nimetä koulutuksia suoritettavaksi sen lisäksi, että jokainen voi valita avoimesta tarjonnasta itselleen tarpeellisia koulutuksia.

3.5.2 Jatkuva kehittyminen ja koulutukset

Koulutus- ja valmennusohjelmiemme suunnittelu pohjautuu yrityksen strategiaan, työtehtävien edellyttämiin osaamisvaateisiin, liiketoiminnan tarpeeseen, asiakkaiden kanssa tunnistettuihin kehittämiskohteisiin sekä kehityskeskusteluissa esille tulleisiin tarpeisiin.

Kehityskeskustelut ovat olennainen osa henkilöstöjohtamistamme, ja niiden toteutumista ja laatua seurataan kaikilla organisaatiotasoilla. Tällä henkilöstöjohtamisen avainprosessilla on vahva historia ISS:llä, ja olemme toteuttaneet sitä eri muodoissaan jo kahden vuosikymmenen ajan.

Strukturoitujen keskusteluiden avulla vahvistamme henkilöstömme sitoutumista, motivaatiota sekä kyvykkyyttä suoriutua työtehtävistä. Hyvällä johtamisella haluamme varmistaa, että jokainen tietää omalle työtehtävälleen asetetut odotukset ja tavoitteet. Samalla pääsemme rauhassa keskustelemaan myös henkilökohtaisesta kehittymisestä, työssä jaksamisesta sekä hyvinvointia ja työturvallisuutta koskevista teemoista. Kehityskeskustelut pidetään vähintään kerran vuodessa. Toimihenkilöiden kehityskeskusteluprosessiin kuuluu lisäksi kerran vuodessa pidettävä seurantakeskustelu.

360-palaute tukee esimiehenä kehittymistä

ISS Palveluilla on mahdollista saada palautetta omasta toiminnastaan 360-arvioinnin avulla. Arvioinnissa henkilö kerää palautetta omasta johtamisestaan ja tavastaan tehdä yhteistyötä muiden kanssa omalta esimieheltään, kollegoiltaan, alaisiltaan sekä muilta sidosryhmiltä. Prosessi on osa esimieskoulutusohjelmaamme, ja sen piiriin kuuluvat esimiesasemassa olevat ISS:läiset. Arviointi on mahdollista toteuttaa myös yksilöllisesti tarpeen mukaan. Arviointiprosessiin kuuluu aina henkilökohtainen palautekeskustelu yhdessä coachin kanssa. Palautteen perusteella tehdään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

360-prosessin avulla rakennetaan ja vahvistetaan ISS:n yhdenmukaista ja tavoitteellista johtamiskulttuuria. Lisäksi arviointi tukee jokaisen arvioitavan kehittymistä esimiehenä, kollegana ja oman vastuualueensa johtajana. Arviointiprosessissa kehitetään lisäksi palautteen antamisen ja vastaanottamisen kulttuuria ISS:llä. Osallistujat ovat antaneet arviointiprosessista myönteistä palautetta, ja se on koettu todella hyödylliseksi työkaluksi.

Palvelukulttuurin kehittäminen on arvolupauksemme ytimessä

Arvolupauksemme päättyy sanoihin ”me välitämme sinusta”. Tätä lupausta toteutamme vahvalla panostuksella palvelukulttuurin kehittämiseen. Kehittämistä teemme muun muassa asiakkuusjohtamiseen ja erinomaiseen asiakaspalvelukokemukseen tähtäävillä ohjelmillamme.

Placemaker’s Path -palvelukulttuuriohjelma

Painopisteemme on palvelukulttuurimme kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Vuonna 2021 lanseerasimme uuden palvelukulttuuriohjelmamme Placemaker’s Pathin. Sen avulla toteutamme toimintamme tarkoitusta, arvolupaustamme ja strategiaamme käytännössä: meillä on yksi, yhteinen koulutusohjelma, jossa opimme, kuinka luomme asiakkaillamme yhä parempia tiloja, joissa meidän kaikkien on hyvä olla.

Jokainen meistä on placemaker. Termillä viitataan sloganiimme People Make Places. Path taas tarkoittaa polkua: haluamme rakentaa jokaiselle ISS:läiselle, jokaiselle placemakerille, oman polun ISS:llä. Placemaker’s Path kulkeekin ISS:läisen rinnalla koko työsuhteen ajan rekrytoinnista ja perehdytyksestä alkaen.

Placemaker’s Path -koulutusohjelmassa kehitetään myös esimiesten taitoja johtaa tiimejä ja palveluita. Arvolupauksemme muuttuu sanoista teoiksi, kun työntekijöillämme on toimintaympäristö, jossa he voivat onnistua ja luoda toimivia, älykkäitä sekä tuottavia tiloja.

Key Account Manager Certification (KAMC)

Halumme palvella asiakkaita erinomaisesti kaikilla tasoilla näkyy myös panostuksessa asiakkuuksien kehittämiseen. Jokainen asiakkuusjohtajamme suorittaa sertifioinnin konsernin koulutusohjelmassa ja saa sitä kautta valmiuksia entistä parempaan asiakkuuksien johtamiseen. Valmennuksen läpikäynyt on ohjelman päätteeksi sertifioitu johtamaan avainasiakkuuksia ylimmän johdon toimesta. Sertifioinnin läpäisemiseksi asiakkuusjohtajien on tullut osoittaa, että he systemaattisesti kehittävät omia asiakkuuksiaan sekä henkilöstöään asiakkaan odotusten mukaisesti ISS:n prosesseja ja työkaluja noudattaen.

Valmennuksesta on saatu erittäin positiivisia kokemuksia. Myös asiakkaita on otettu mukaan kuulemaan, miten haluamme kehittää asiakkaan saamaa palvelua ja yhteistyötä.

ISS Universityn koulutusohjelmat

ISS University on yleisnimitys ISS:n yhteisille koulutuksille. Sen tarjontaan sisältyy perehdytys, palvelukulttuurin kehittäminen sekä liiketoiminnan ja johtamisen kokonaisuuteen kuuluvat kehittämisohjelmat. ISS Universityn tarjoamat konsernin yhteiset koulutusohjelmat edistävät strategian toteuttamista ja vahvistavat ISS:n yhteistä kulttuuria. Koulutusohjelmien avulla kehitetään johtamista ja yhtenäistä ajattelutapaa.

Global Management Trainee Programme

ISS:n kansainvälinen Global Management Trainee Programme tarjoaa lahjakkaille ja kunnianhimoisille nuorille kyvyille mahdollisuuden tulla osaksi ISS:n menestystarinaa ja viedä yritystä kohti strategisia päämääriämme keskitettyjen kokonaispalveluratkaisujen tuottajana.

ISS Global Management Trainee -ohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2012 lähtien. 18 kuukauden mittaisessa ohjelmassa traineet työskentelevät harjoittelujaksoilla eri puolilla palveluorganisaatiotamme sekä ulkomaanvaihdossa toisessa ISS-maassa. Tätä kautta heille muodostuu hyvä kokonaiskäsitys ISS:n paikallisesta ja kansainvälisestä toiminnasta sekä laaja kontaktiverkosto yrityksen sisällä. Ohjelman jälkeen traineet jatkavat ISS-uraansa avainasiakkuuksissamme esimies- ja asiantuntijarooleissa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on edetä kokemuksen kautta ylemmän johdon tehtäviin. Ohjelma käynnistyy vuosittain syyskuussa, ja hakuaika on käynnissä aina edellisen vuoden vaihteessa.

3.5.3 Tutkintotavoitteinen koulutus

Tavoitteenamme on varmistaa henkilöstön oikeanlainen osaaminen asiakkaiden ja oman työtehtävän tarpeisiin.

Ammatillisen osaamisen kehittämisen tavoitteena on varmistaa henkilöstömme oikeanlainen osaaminen asiakkaiden ja oman työtehtävän tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen vuosittaiset tavoitteet hyväksytään konserniyhteistyöryhmässä, jossa on sekä ylimmän johdon että henkilöstön edustus.

Tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuu vuosittain noin 300 henkeä. Koronapandemian vuoksi opiskelijoita ja valmistuneita on ollut normaalia vähemmän, sillä osa lähiopetusta vaativista kokonaisuuksista siirrettiin myöhemmin suoritettavaksi.

Koulutamme henkilöstöämme tutkintotavoitteisen koulutuksen ohella asiakaskohtaisesti räätälöidyissä koulutusohjelmissa, työturvallisuudessa, asiakaspalvelutaidoissa ja palvelukäyttäytymisessä, palvelukonseptin hallinnassa, ympäristöasioissa sekä laadunhallinnassa. Esimiestaitoja vahvistamme esimiesten ja johdon valmennusohjelmilla.

Joka vuosi merkittävä osa ammatillisen osaamisen tavoitteista ja koulutuksesta ISS:llä liittyy erilaisiin lakisääteisiin tai asiakasympäristön vaatimiin lupa- ja pätevyyskoulutuksiin. Seuraamme ennakoivasti lupien voimassa oloa ja ohjaamme henkilöstöämme sen pohjalta koulutukseen. Näin varmistamme tarvittavien säädösten ja asetusten täyttymisen työtehtäviemme hoitamisen yhteydessä. Esimerkiksi työturvallisuuskortti on asetettu pakolliseksi pätevyydeksi useissa eri toimenkuvissa. Luokkahuonekoulutuksen ohella ja tukena koko henkilöstöllämme on mahdollisuus suorittaa verkkokursseja. Pandemian takia valtaosa korttikoulutuksista suoritettiin verkkototeutuksina vuoden 2021 aikana.

3.5.4 Koulutusinvestoinnit

Vuonna 2021 toimihenkilörooleissamme olevat työntekijät käyttivät koulutukseen yhteensä noin 748 päivää eli keskimäärin 0,9 päivää per toimihenkilö. Työntekijärooleissamme olevat kouluttautuivat yhteensä 1 680 päivää eli keskimäärin 0,4 päivää per työntekijä. Lisäksi tutkintoon valmistui 136 henkilöä.

ISS:llä on käytössä 113 erilaista henkilöstölle suunnattua verkkokoulutusohjelmaa liittyen muun muassa perehdytykseen, turvallisuuteen, henkilöstön ja asiakkuuden johtamiseen, ympäristövastuuseen ja tuotekoulutukseen. Verkkokoulutuksia suoritettiin vuonna 2021 yhteensä 16 309 kertaa, mikä vastaa yhteensä 1 171 päivän opiskelua.

Koronapandemialla oli merkittävä rooli etäopiskelun lisääntymisessä vuoden 2021 aikana. Vaikka osa koulutuksista saatiin siirrettyä etätoteutuksiin, jouduttiin pandemian takia silti osa koulutuksista siirtämään myöhempään ajankohtaan.


3.6 Palkitseminen

Palkitsemisen avulla huomioidaan onnistuneita työsuorituksia, työturvallisuuskulttuurin edistämistä sekä pitkiä työuria.

ISS:n palkkapolitiikka perustuu työehtosopimusten ja työn vaativuuden mukaiseen palkkaukseen. Palkitsemisen avulla huomioidaan onnistuneita työsuorituksia, työturvallisuuskulttuurin edistämistä sekä pitkiä työuria.

Vuoden 2021 tammikuussa julkaistiin yhteinen kertapalkitsemisen raami, jonka puitteissa esimiehet voivat huomioida kattavasti yksilöitä ja tiimejä erinomaisista ja poikkeuksellisista työsuorituksista.

ISS:llä arvostetaan pitkiä työuria, ja yritys palkitsee työntekijöitään, kun 10, 20, 30 ja 40 vuoden palvelusvuodet tulevat täyteen. Vuonna 2021 ISS myös haki itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä kuudelle ansioituneelle ammattilaiselle. Suomen tasavallan presidentti myönsi Suomen Valkoisen Ruusun mitalin Matti Paakalalle ja Pirjo Kinnuselle, Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein Jaana Kaunisvaaralle ja Tuula Nuoralle, Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin Sari Suono-Rasehornille ja Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin Jukka Jäämaalle.

ISS palkitsi myös vuonna 2021 työntekijöitään Omena-palkinnolla. Omena-ohjelman tarkoitus on rakentaa asiakaskeskeisempää kulttuuria palkitsemalla henkilöitä, jotka tarjoavat ainutlaatuisia palvelukokemuksia ja auttavat asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa. Omena-ohjelman avulla nostetaan esiin esimerkillisiä työkavereita inspiraatioksi muille.

Jokainen Omena-ehdokas palkittiin pikapalkkiolla ja kiitoksella. Rahapalkkion saavia voittajia valittiin joka kuukausi ehdotettujen keskuudesta viisi eli yksi jokaisesta ISS:n liiketoimintayksiköstä. Usein ehdokkaana oli kokonainen tiimi, joka strategiamme mukaisesti oli toteuttanut palvelurajat ylittävää työtä asiakkaan hyväksi. Näin ollen yhteensä 187 ISS:läistä sai kuukauden Omena-palkinnon vuonna 2021. Vuoden lopulla kuukausivoittajien keskuudesta valittiin liiketoimintayksiköiden finalistit, jotka saivat palkinnoksi iPadin ja jatkoivat kilpailemista 5 000 euron arvoisesta ISS Vuoden Omena -palkinnosta. ISS Suomen Vuoden 2021 Omena -palkinnon voitti KA1-liiketoimintayksiköstä tarjoilija Lorena Gómez López.

 


3.7 Viestintä

Viestintäämme ohjaavat muun muassa ISS Suomen strateginen suunnitelma ja siinä määritellyt prioriteetit.

Teemme maailmasta toimivan luomalla tiloja, joissa on hyvä olla. Tämä on toimintamme tarkoitus ja viestintämme perusta. Viestintäämme ohjaavat myös ISS Suomen strateginen suunnitelma ja siinä määritellyt prioriteetit. Toteutamme viestintää laadukkailla, eri muotoisilla sisällöillä ja niiden oikealla kohdentamisella tarkoituksenmukaisille kohderyhmille.

Sosiaalisen median tilimme LinkedInissä, Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä ovat vuosi vuodelta tärkeämpiä kanavia niin ISS:läisten kuin ulkoisten sidosryhmiemme tavoittamisessa. ISS:läiset ovat myös osoittaneet jatkuvasti kasvavaa mielenkiintoa jakaa ISS-aiheisia sisältöjä omilla sosiaalisen median tileillään. Tämä kertoo niin viestintäkentän kuin ISS:n yrityskulttuurin muutoksesta. Tuemme näitä työntekijälähettiläitämme ja iloitsemme siitä ylpeydestä ISS:ää kohtaan, jota he sisältöjä jakamalla osoittavat.

Vuonna 2021 totutimme edellisvuoden lopussa aloitettua uudenlaista urapolkuvideoiden sarjaa, jolla rakensimme työnantajamielikuvaamme. Urapolkuvideot saivat näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissamme, inforuuduillamme niin omissa toimitiloissamme kuin asiakkuuksissamme sekä erilaisissa rekrytointitapahtumissa, joista iso osa toteutui virtuaalisesti.

Tärkein kanavamme niin urapolkuvideoille kuin muille ISS:stä työnantajana kertoville sisällöille on töISSä-digilehtemme, joka on avoimessa internetissä ja siten vaivatta kaikkien ulottuvilla. Digilehti toimii mobiilisti, joten tärkeät uutiset kulkevat koko ajan lukijan mukana. Vuonna 2021 digilehdellämme oli 8 950 palaavaa käyttäjää, enemmän kuin meitä ISS:läisiä on Suomessa. TöISSä-digilehden sisällöt kertovat koulutus- ja kehittymismahdollisuuksistamme sekä työturvallisuus- ja työhyvinvointiaiheistamme. Jatkoimme myös vuoden 2020 tapaan palauteominaisuuden käyttöä: sisältöjen lopussa digilehtemme lukijoilla on mahdollisuus helposti antaa palautetta ja kommentoida sisältöjä. Tämä on ollut tärkeä ja konkreettinen askel kohti tavoitteemme mukaista kaksisuuntaista viestintää.

Kertomalla monipuolisesti monenlaisista osaajistamme ja heidän mahdollisuuksistaan ISS:llä kerromme samalla ISS:läisten tekemän työn merkityksellisyydestä. Merkityksellinen, asiakastarpeisiin vastaava työ johtaa myös taloudelliseen kannattavuuteen. Yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa kerroimme vuonna 2021 blogi.iss.fi-julkaisualustallamme. Sekä blogissa että töISSä-digilehdessä julkaistuja sisältöjä on julkaistu myös globaaleilla nettisivuillamme ja sitä kautta kaikissa ISS-maissa. Vuonna 2020 uudistetun kotisivustomme iss.fi rakenne ja sisältö on yhdenmukainen ISS-konsernin ja kaikkien ISS-maiden kanssa. Tällä ratkaisulla viestimme sitä, että olemme yksi ISS, luotettavasti samanlainen kaikkialla maailmassa.

Koska ihmiset ovat ISS:n tärkein voimavara, viestintä on ISS:llä keskeinen osa hyvää johtamista.

Myös tämän parhaillaan lukemasi yritysvastuuraportin koostaminen on keskeinen osa viestintää, kuten vastuullisuusteemat laajemminkin. Vuonna 2021 loimme uuden Oikeilla jäljillä -vastuullisuusviestintäkonseptin tavoitteenamme kasvattaa laajan vastuullisuustyömme näkyvyyttä. Konsepti lanseerattiin sisäisesti marraskuussa ja asiakkaille joulukuussa, varsinainen viestintä suurelle yleisölle alkaa helmikuussa 2022 ja sillä pohjustamme tämän yritysvastuuraportin julkaisua.

Koska ihmiset ovat ISS:n tärkein voimavara, viestintä on ISS:llä keskeinen osa hyvää johtamista. Toimitusjohtaja pitää kuukausittain henkilöstölle 45-minuuttisen infon, jota koronaviruspandemian vuoksi seurattiin vuonna 2021 etäyhteyksien päässä. Kuukausi-infon tallenteen ja siitä kirjoitetun tiedotteen voi myös katsoa ja lukea myöhemmin intranetistä.

Intranetissä julkaistaan myös kuukausittain henkilöstöjohtamisen uutiskirje, joka tukee esimiestyötä ja yhdenmukaistaa tiimipalavereiden viestiä. Esimiehillä on tärkeä rooli ISS:n sisäisessä viestinnässä.

Kerran vuodessa, tammikuussa, ISS:n esimiehet kokoontuvat Finland Leadership Conferenceen, jossa käydään läpi koko ISS-konsernin ja ISS Palveluiden strategiset pääviestit. Päivä huipentuu ISS Suomen Omena-voittajan valintaan. Tammikuussa 2021 järjestimme tämän yhteisen kokoontumisen virtuaalisesti.

Edelleen vuonna 2021 yksi merkittävimmistä viestinnän ulottuvuuksista oli toimia osana koronaviruspoikkeustilannetyöryhmää sekä luoda ja pitää ajan tasalla selkeää ohjeistusta poikkeustilanteessa toimimisesta kaikille ISS:läisille.